Algemene verkoops­voorwaarden van PATISSERIE STEFAN

(gepubliceerd op 12/02/2019 19:32)

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Stefan die het gevolg zijn van uw bezoek aan Gino Webshop.

1. Uw relatie met Patisserie Stefan

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via Gino Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Patisserie Stefan. Patisserie Stefan betekent Patisserie Stefan BVBA, kantoorhoudende Elfde Julistraat 169, 8530 Harelbeke.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Patisserie Stefan, zijn op uw overeenkomst met Patisserie Stefan altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Patisserie Stefan met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:

(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Patisserie Stefan beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of

(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Patisserie Stefan wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Stefan zijn vrijblijvend. Patisserie Stefan accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op Gino Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken. Bij een te grote afwijking kan u het product bij afhaling eventueel weigeren of een vervangproduct vragen.

3.3 Patisserie Stefan behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

4.2 Patisserie Stefan behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.3 Patisserie Stefan kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 Patisserie Stefan levert de via Gino Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid en worden pas na goedkeuring betaald.

5.3 Leveringskosten en omschrijving:

(A) onze leveringen gebeuren enkel en alleen in 9100 Sint-Niklaas en 9100 Nieuwkerken-Waas en dit binnen een afgebakende perimeter, na te vragen in onze winkel.

(B) voor levering op zondag is er een koekentoer van 6 tot 9 uur, volgens route, aan deur geplaatst,voor de prijs van 1,25 euro,

(C) voor alle andere leveringen is de prijs 3 euro,

(D) voor leveringen “just in time” (zoals ontbijtmand) is de prijs 5 euro,

(E) voor leveringen buiten onze perimeter is de prijs 2 euro per km heen en terug.

6. Betalingen

6.1 Patisserie Stefan accepteert enkel betalingen in contanten in haar verkooppunt.

6.2 Het risico van de goederen gaat over van Patisserie Stefan naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7. Verzakingsrecht

7.1 In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Patisserie Stefan is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Stefan is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Stefan komen.

8.2 Patisserie Stefan draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Stefan eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4 Patisserie Stefan is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Stefan uitgesloten.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Patisserie Stefan kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Patisserie Stefan via Gino Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Patisserie Stefan dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Patisserie Stefan eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via Gino Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Patisserie Stefan geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Patisserie Stefan volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Patisserie Stefan kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Patisserie Stefan staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Patisserie Stefan krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Patisserie Stefan gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.